תקנון

כללי 
  
 
בן עמי "בע"מ" (להלן: "בן עמי"), בעלת סניפים בפריסה ארצית המופעלים על ידי זכיינים מטעמה ועל ידי בן עמי עצמה, 
משיקה בזאתאתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים אותם ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של בן עמי 
לבירור פרטים לגבי השליחות ניתן לשלוח פנייה בצור קשר באתר בן עמי (להלן: "האתר"). 
 
השימוש באתר משמעואישור והסכמת המשתמש באתר להוראות המפורטות להלן (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין"), 
אשר יעשה בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שחלות 
ואשר יחולו מטעם הרשויות המוסמכות וכן הוראות על שימוש באתריםכפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין"). 
  
מובהר בזאתכי בכל מקרה של הפרת כללי השימוש וזאתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בן עמירשאית בן עמי ו/או 
מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכתלהביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שוניםלרבות בהליכים 
משפטיים. 
 
בן עמי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין ו/או משתמש מסויםלבצע רכישות באמצעות האתרוזאת מכל 
סיבה שהיאוללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך. 
 
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 
 
  
שירות המשלוחים: 
הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס 
הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאיםנכונים 
ומדויקים הכוללים בין היתר: שםמספר ת.ז.כתובתמספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. 
  
תשומת הלבכי הינך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת 
לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר. בכל מקרהבמסגרת התהליך תידרש להקיש את מספר הנייד שלך ותקבל בהודעת 
SMS קוד אימות על מנת שתזין אותו באתר בעת ביצוע ההזמנה לצורך המשך תהליך ההזמנה והשלמתו. 
 
מודגשכי אין לעשות שימוש באתר פחות מגיל 18 ו/או בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה 
עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים. 
 
 
 
 
 
 
כמו כן יובהרכי המכירה של כל מוצרי ‍בן עמי‍ נעשית אך ורק בגבולות ישראל. 
 
מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר תהווה הסכמה והיתר לבן עמי לעשות בהם שימוש לצורכי מתן 
שירות לצורך טיפול בהזמנת המשתמש באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבותשיפור השירותים בכלל 
זה הסכמה לקבלת מסריםהודעות ,תכתובותשאלוניםבדיקות תקופתיותסקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את 
השירות כלפי לקוחות בן עמי.. 
 
מבלי לגרוע מהאמורבן עמי תשלח למזמין דיוור ישיר בכפוף לכך שהמזמין נתן הסכמתו באופן פוזיטיבי לאמורכמפורט 
להלן: 
  
בן עמי מעוניינת לשלוח אליך מעת לעתבאמצעות הפרטים שהזנת במסגרת הזמנה שביצעת באתר בן עמי – דואר 
אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת 
הסכמה מפורשת לכךהיינורק אם סימנת באופן פוזיטיבי את הצ'ק בוקס המסומן. מובהר בזאתכי בכל עת תוכל לחזור 
בך מהסכמתך ולבטלה ובהתאםתחדל לקבל מידע פרסומי כאמור. בן עמי לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם 
זאתהיא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר בן עמי. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך 
אישית.  
 
בן עמי תעניק משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי 
חלוקה ובן עמי תהיה רשאית לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך 
הודעה מראש. 
 
שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילותם ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש.   
 
בכל מקרהבן עמי אינה אחראית לכל איחור ו/או אי הגעה באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר 
יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמיןמסירת פרטים בלתי מדויקים 
בידי המזמיןסגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוניאסון טבעמצב חירום לאומימזג אוויר סוערתקנות 
וצווים של הרשויות המוסמכות שעל פיהן פועלת בן עמי לרבות אך לא רק תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  
הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 וכל סיבה אחרת שלא ידעה עליה ולא יכולה היתה לדעת עליה. בכל הקשור לאמור, 
המשתמש פוטר את בן עמי ו/או מי מטעמה מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא ולא תשמע כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו
/תביעה בעניין. מובהר בזאתכי רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.  
 
 שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך ‍של 70 ₪ בתוספת דמי משלוח בסך של 29 ₪ שייגבו 
עבור כל משלוח בעת ביצוע ההזמנה. 
 
 
 
 
 
 
אמצעי התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי והכל בכפוף להלן: 
 
אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקףובאישור מטעם חברת האשראי. 
 
אישור ההזמנה מותנה בזיהוי המזמין באתר באמצעות קוד אשר יישלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד שימסור המזמין. 
יובהר כי השלמת‍ הזיהוי באתר תהווה אסמכתא להזמנ‍ה. 
 
הערות  
 
הנתונים המופיעים על מוצרי בן עמי נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון 
המוצרים. אלרגניים גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את 
המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו. תשומת הלבכי חלק מהמוצרים אשר אינם נארזים באריזה הרמטית כשם 
שנמכרים בחנויות הרשת כגון: עוגות שמרים קראנץ'מאפים במשקל וכו..אינם נושאים תווית המפרטת את מרכיבי 
המוצר. מובהר בזאתשכל המוצרים נעשים בסביבה אלרגנית ועל המזמין מוטלת האחריות לבדוק מראש האם המוצר 
שהזמין מכיל חומרים אלרגניים כגון: מוצרי חלבאגוזים לסוגיהםקוקוסביציםגלוטן וכו... 
 
מובהר בזאתכי ההזמנות באתר בין אם המשלוח נעשה ע"י בן עמי ובין אם נעשה באמצעות איסוף עצמי אינן כוללות 
מבצעים שונים הנעשים בסניפי בן עמי מעת לעת לרבות אך לא רקבסופי שבוע ו/או מבצעים המתבצעים בסניפים 
ספציפיים ו/או מבצעים שיכולים ויהיו רק באתר בן עמי ולא בסניפי בן עמי ולכןלא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה מצד המזמין כלפי בן עמי ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. 
 
 
ביטול שינוי הזמנה  
 
שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי המזמין תתאפשר בהתאם ל‍תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק 
הגנת הצרכןהתשמ"א-1981. 
 
החזרשינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו ‍בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד (14) יום לאחר קבלת הלקוח את 
ההזמנה. האם רלוונטי? 
 
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לפרק זהככל שמוצר נרכש במסגרת מבצע כלשהו לרבות אך לא רק כ"מארז מתנה" או כל 
דבר דומה אחר או קיבל הצרכן מוצר מזון כלשהו כגון: עוגהלא ניתן יהיה להחליף ו/או להחזיר את אותו מוצר מזון שנרכש 
במסגרת מבצע כלשהו כאמור במוצר מזון אחר או בכל מוצר ‍כלשהו לרבות לא בכסף או בשווי כסף מובהר בזאתכי 
במקרה של זיכוי אם וככל שיהיהלא ניתן יהיה‍ להעניק זיכוי ישירות לכרטיס מסו‍ג DEBIT 
 
 
 
 
 
ו/או דיירקט ו/או כל כרטיס דומה א‍חר ‍שיהיה אם וככל שיהיה והמזמין יוכל לקבל את כספו ישירות לחשבון הבנק בו 
מתנהל חשבונו ו/או בכל דרך א‍חרת כפי שתסוכם ישירות מול בן ע‍מי. 
 
 
שימושים אסורים באתר/קניין רוחני  
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר. 
 
ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מבן עמיאין המשתמש רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים  
 
שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנון ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידענתוניםסרטוניםמוצריםמללשמע וכיו"ב 
(להלן: "התוכן"לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט ו/או לכל צורך אחר. אין להעתיקלשחזרלשנותלעבדלתרגםלהפיץ, 
לשדרלשכפללפרסם ולאחסן את תוכן האתרכולו או חלקו. אין להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך 
שהיאהמשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו. אין לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר 
באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת. 
 
משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות הדיןהדבר עלול למנוע גישתו לאתר ויישא לבדו 
באחריות למעשיו הן פליליתהן אזרחית לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לבן עמי ו/או לכל צד שלישי אחר ויחויב 
לפצות ולשפות את בן עמי ו/או מי מטעמה בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו 
להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט מיד עם דרישתה הראשונה של בן עמי. 
 
  
 
פטור מאחריות 
 
פטור מאחריות של בן עמי משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג' אחר. פטור מאחריות 
כלפי בן עמי יחול גם לגבי כל חברה בתחברה מסונפתחברה קשורהבעלי מניותדירקטוריםנושאי משרה אנשי 
הנהלהעובדיםוכל מי שפועל מטעם בן עמי ו/או בשמה בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם ‍לא. 
הדין החל וסמכות שיפוט 
על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנויחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר 
חדרה מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו. 
  
 
הצהרת נגישות 2020 
 
 
 
 
 
 
"בן עמי" הינה חברה גדולה ומובילה בפריסה ארצית המנהלת ומפעילה בסניפיה קונדיטוריה ובתי קפה. 
מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיומשקיעה בן עמי מאמצים ומשאבים רבים 
ביצירת חוויית שימוש נוחהקלה ונגישה לאנשים בעלי מוגבלויות  
אתר: בן עמי אונליין – מופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה. תוכנה זו מתאימה אותו לרמת הנגישות AA הנדרשת 
לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט"ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים. 
שירות ההנגשה – צפייה על ידי לחיצה על כפתור הנגישות ייפתח בפני המשתמש ו/או המזמין תפריט ובו האפשרויות 
הבאות: 
שינוי צבעי המסך לצבעי מונוכרום 
שינוי ניגודיות (גבוהה/נמוכה) 
שינוי גודל גופן (הגדלה/הקטנה) 
שינוי סוג הגופן לגופן קריא 
שינוי גודל וצבע סמן העכבר 
חלונית הגדלת מסך 
סימון קישורים וכותרות 
הוספת תיאור לתמונות 
לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש. 
 
  
בן עמי פועלת באופן מתמשך לשיפור חוויית הגלישהועם זאת ייתכן והמשתמש ו/או המזמין באתר ייתקל בדפים אשר 
טרם נמצא הפתרון להנגשתם 
והיה אם תרצו לשלוח לבן עמי הצעות לשיפור שירות ההנגשהאנא שלחו את הצעתכם למייל  
.bnstore@natalicake.com ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם 
כמו כןניתן לפנות אל שרות הלקוחות של בן עמי בטלפון: 04-6361731. 
בן עמי מאחלת לכם שימוש נעים וקל באתר!